راسته بی استخوان گوسفندی داخلی مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم